วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

           วัดดงกลาง (สว่างอารมณ์) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๒๙ ตารางวา
น.ส.๓ เลขที่ ๓๙๗ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๖๖ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๑๘๑ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นอาคารไม้ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้ และหอระฆัง ๑ หลัง
           วัดดงกลาง (สว่างอารมณ์) ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ การบริหารและการปกครองปัจจุบันมีเจ้าอาวาสคือ พระบุญจันทร์ กนฺตสีโล


ข้อมูลจาก...ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๓  กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  พิมพ์ครั้งที่๑
พ.ศ.๒๕๓๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนากรุงเทพฯ  หน้า ๓๒๔